Slide
บริษัท คาส คอนสตรัคชั่น ไทย

"ผู้รับเหมาดีมีอยู่จริง ผู้รับเหมาจริงมีอยู่ดี"

Slide
วิสัยทัศน์

คาส-คอน จะเป็นหนึ่งของผู้รับเหมาไทยที่มอบสิ่งที่คุ้มค่า
(และน่าร่วมงานด้วย) "ที่สุด" ในมุมมองของผู้ร่วมธุรกิจด้วย
(พนักงาน, ลูกค้า, ที่ปรึกษาโครงการ, ผู้จำหน่ายวัสดุและอื่นๆ)

พันธกิจ

คาส-คอน "รับผิดชอบ" ที่จะส่งมอบ
บริการที่ดีให้เหนือความคาดหวังในทุกมิติ
(Safety, Time, Cost, Quality)
และจะพัฒนาเพื่อร่วมสร้างรากฐานการก่อสร้าง
เพื่อสังคมที่ดีให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกวัน

previous arrow
next arrow
บริษัท คาส คอนสตรัคชั่น จำกัด

MANAGE

gold

DESIGN

gold

BUILD

คาสคอน “ให้” มากกว่าการเป็นผู้รับเหมามืออาชีพ เพราะเรา “ใส่ใจในรายละเอียด” ในทุกมุมมองนอกจากมุมมองของการเป็นผู้รับเหมาที่มีมาตรฐานสูง และมาตรฐานเดียวสำหรับทุกไซท์ เราเสริมคุณค่าในมุมมองอื่นเพิ่มเติม ที่จักช่วยให้เจ้าของและที่ปรึกษาโครงการได้ประโยชน์สูงสุด

เวลา

ต้นทุน

คุณภาพ

ความปลอดภัย

ผู้รับเหมาดีมีอยู่จริง ผู้รับเหมาจริงมีอยู่ดี